Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS OGŁOSZENIOWY NAWYNAJMIE.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem niniejszego serwisu ogłoszeniowego jest pośrednictwo pomiędzy osobami
  oferującymi nieruchomości bądź ruchomości do wynajęcia (klientami) a osobami
  stanowiącymi potencjalnych najemców (użytkownikami). Pośrednictwo to polega
  także na umożliwieniu umieszczania ogłoszeń przez osoby poszukujące do
  wynajęcia nieruchomości bądź ruchomości.
 2. Powyższa usługa świadczona przede wszystkim będzie przy wykorzystaniu strony
  internetowej https://www.nawynajmie.pl/, z zastrzeżeniem punktu II.1 niniejszego
  regulaminu.
 3. Właścicielem serwisu ogłoszeniowego jest firma:
  nawynajmie.pl Jarosław Król,
  oś. Kasztelańskie 11a/5, 66-300 Międzyrzecz,
  NIP 596-156-28-94; REGON 360542191
  e-mail: biuro@nawynajmie.pl, tel. 500-548-649

II. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU OGŁOSZENIOWEGO

 1. Usługa świadczona w ramach niniejszego serwisu polega na zapewnieniu klientom możliwości odpłatnego, czasowego umieszczania ogłoszeń dotyczących najmu, ich przechowywania na serwerze oraz ich publikowania na stronie
  https://www.nawynajmie.pl/, oraz portalach społecznościowych powiązanych z niniejszą stroną.
 2. Usługa realizowana jest, w zależności od wyboru klienta przez 7, 14, 30 lub 60 dni.
 3. Zamieszczane ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu i winny być zgodne ze stanem faktycznym, a także wynikać z rzeczywistego zamiaru zawarcia transakcji najmu.
 4. Treść ogłoszenia może zawierać zdjęcia, nie może jednak naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
 5. Jedna osoba może umieścić więcej niż jedno ogłoszenia na stronie serwisu.
 6. Właściciel serwisu ogłoszeniowego ma prawo nadzorowania treści dodawanych ogłoszeń, jednakże nie podnosi odpowiedzialności za zgodność ogłoszeń z rzeczywistym stanem faktycznym. Wyłączną odpowiedzialność za powyższe ponosi osoba umieszczająca ogłoszenie.
 7. Ogłoszenia i zdjęcia niezgodne z niniejszym regulaminem, zasadami i celem niniejszego serwisu nie będą publikowane, za co właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Po dodaniu ogłoszenia jego treść trafia do weryfikacji i dopiero po akceptacji właściciela serwisu, ogłoszenie zostaje przekazane do publikacji. Maksymalny czas trwania weryfikacji nie może przekroczyć 48 godz. od momentu podania ogłoszenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia których termin ten
  automatycznie się wydłuża).

III. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz utworzenia konta. Utworzenie konta jest nieodpłatne.
 2. Ogłoszenie jest aktywowane i widoczne na stronie internetowej po uzyskaniu przez właściciela serwisu płatności za usługę w wysokości zgodnej z cennikiem.
 3. W trakcie dodawania ogłoszenia osoba zamieszczająca ogłoszenie zobowiązana jest do podania danych kontaktowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, które będą widoczne dla wszystkich użytkowników portalu.
 4. Zakładanie konta odbywa się przy użyciu specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej. Po wypełnieniu formularza klient otrzyma informację zwrotną, potwierdzającego utworzenie konta.
 5. Utworzenie konta i podanie treści ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy klientem a właścicielem serwisu w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 6. Klient może posiadać i korzystać tylko z jednego konta.
 7. Ogłoszenia są automatycznie usuwane po zakończeniu okresu na jaki zostało zlecone umieszczenie ogłoszenia tj. po upływie 7,14, 30 lub 60 dni.

IV. ODPŁATNOŚĆ

 1. Umieszczanie ogłoszeń jest odpłatne.
 2. Wynagrodzenie przysługuje właścicielowi serwisu z tytułu każdego umieszczonego na stronie ogłoszenia odrębnie.
 3. Wysokość wynagrodzenia określa zamieszczony na stronie cennik.
 4. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane na stronie internetowej bądź sms-em na podany tam numer.
 5. Usługa SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów – dostawca usługi SMS współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).
 6. Wskazane w cenniku kwoty są kwotami brutto, a więc obejmują wszelkie należności publicznoprawne, w tym podatek VAT.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane przez właściciela serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Reklamację klient może zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@nawynajmie.pl, za pomocą formularza reklamacyjnego zawartego na stronie lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, bądź adres e-mail klienta lub numer telefonu bądź wskazanie konta a także ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy. Klient może podać inne dane umożliwiające identyfikację ogłoszenia. Reklamacja winna zawierać także żądanie klienta związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, właściciel serwisu będzie miał prawo przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócić się do klienta z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji właściciel serwisu rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres e-mailowy bądź pocztowy zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli właściciel wezwał klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, klient winien przesłać oświadczenie na podany w regulaminie adres e-mail lub adres pocztowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy usługa została w pełni wykonana, za wyraźną zgodą klienta.

VII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Zakładając konto w serwisie ogłoszeniowym klient winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez firmę nawynajmie.pl dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z
  korzystaniem z serwisu.
 2. Firma nawynajmie.pl informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu wskazanej w punkcie poprzedzającym ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto
  właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z
  koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Zakładając konto na niniejszym serwisie klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowych od firmy nawynajmie.pl dotyczącą usług przez niego oferowanych.
 4. Polityka dotycząca plików „cookies” odnosząca się do stron internetowych, których operatorem jest firma nawynajmie.pl zamieszczona jest w odrębnej zakładce.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów w przypadku gdy klient jest osobą fizyczną i dokonuje czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności niniejszego regulaminu z treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa zastosowanie mieć będą przepisy prawa.
 3. Treść regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na niniejszej stronie internetowej w taki sposób, aby klient w każdym czasie, w szczególności przed jego akceptacją mógł się zapoznać z jego treścią i go przechowywać.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy klientem a właścicielem serwisu ogłoszeniowego, której przedmiotem jest świadczenie przez właściciela serwisu usług na warunkach określonych w regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez niniejszy serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Ich wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
 7. O zmianie regulaminu właściciel serwisu poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. Zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie. Umowy zawarte przed zmianą regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych.
 8. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będę obowiązujące przepisy prawa.